Copy remote mysql database to local

database

ssh -C fatty@db.jeffsmithdev.com mysqldump -uroot -pPass xxxxx | mysql -uroot -pPass xxxxxx